Υπάρχει καθετοποιημένη διαδικασία ανασυσκευασίας και συσκευασίας εμπορευμάτων σε ειδικούς χώρους από εξειδικευμένο προσωπικό δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των αντικειμένων σας, ώστε να είναι ασφαλή κατά την μεταφορά τους και η όλη διαδικασία να αποτελεί προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.