Είναι μια από τις σημαντικότερες  και πρακτικά δύσκολες υπηρεσίες, που εξασφαλίζει την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών των πελατών των αποθετών μας και υποστηρίζει την ταμειακή ρευστότητά τους.

Είναι μια από τις πλέον οργανωμένες υπηρεσίες  που με τη βοήθεια του ειδικού λογισμικού που έχουμε επενδύσει, μπορούμε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο της χρηματοροής των πελατών μας από τα σημεία παράδοσης.