Στις βασικές μας εργασίες εντάσσονται οι φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων τόσο για φυλασσόμενα εμπορεύματα όσο και για cross docking φορτία. Κατά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων πραγματοποιούμε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και στη συνέχεια παραλαμβάνουμε και τακτοποιούμε τα εμπορεύματα στην αποθήκη, αφού πρώτα ενημερώσουμε και εκδοθούν τα σχετικά Δελτία Εισαγωγής. Στις φορτώσεις γίνεται έλεγχος των προς φόρτωση προϊόντων με βάση τα σχετικά παραστατικά (checking) και συσκευάζονται τα εμπορεύματα για την ασφαλή μεταφορά τους.